Yolanda Han

Dubai
  •   yhan@hvs.com
  •   +971 (4) 354-4771 (Work)
  •   English, Chinese (Mandarin), Chinese (Cantonese)